14 February, 2012

Hpyen Du shalat jawng laika dum a matu madi shadaw garum ga @ Hpaji bunghku ngang kang u ga !!!


2012 ning February 14 ya

Ndai laika hpe ngai dinghkrai mu mada ai hte maren, ka nhtawm blog kaw mara ai re.

 Hkahpawk Camp (Sumla: Nbwi SAM)

Jinghpaw Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan a Hpyen Du shalat jawng hpe 2005 ning kaw nna hpaw hpang wa ai lam chye lu ai. 2005 ning masat yan (1) kaw na, daini masat yan (5) du hkra rai sai re.
Hpyen Du shalat jawng hpe Woi Chyai bum ntsa hta gawde da ai.

Ndai lang hta Hpyen Du shalat jawng kaw amyu shayi ni mung sharing hkam la hkyen ai lam chye lu ai.
Ya aten hta, Hpyen Du shalat jawng kaw laika dum grak lagra n nga shi ai re. Ya aten hta, Laika dum hkrak hkrak re ai nga ra sai raitim, Laika buk ni mahkawng da magang let, laika dum nta hkrak hkrak galaw na shajin nga ai lam mung matut chye lu ai.

 Mawhke hka (Sumla: Nbwi SAM)

Manang ni e,
Mungkan hta hpyen dap kaw na woi awn let, hpyen du ni woi awn let mungdan hpe sha-ngang shaking gawgap sa ai lam ni nga ai zawn, mungdan hpe hten bya zang ayai hkra galaw sa ai lam ni mung nga ai.
Mungdan hpe hten bya zang ayai dip up ai lai ladat ni galaw ai ga shadawn hpe, Munghpawm Myen mungdan hpe yu maram nhtawm chye lu ai.

Manang ni e,
Mungdan shagu hta Hpyen dap ngu ai Institution gaw ngam da n mai ai, grai ahkyak ai, sha-ngang shakang ra ai re. Hpyen la, Hpye Du ni yawng shi a dinghkrai machye machyang grau hpring magang, shi a matu, shi dinghku a matu, Amyu, Mungdan hta rawt jat, mai kaja ai lam ni grau byin pru wa na re ngu, mu mada ai.

Ndai shingran hpe marit ai.

Hpyen Du ngu ai gaw Awn ai atsang hta tsap wa ra ai hta n-ga, shi a magam lit rai nga ai, Amyu, Mungdan hpe makawp maga let, anhte a shinggyim wuhpawng a ngang kang ai lam de sa ai hta daw chyen mi shanglawm ra nga ai re.

 Asak apnawng mat ai ni a matu masat dingsat (Sumla: Nbwi SAM)

Manang ni e,
2006 ning hta, Hpyen Du shalat jawng lung nga ai manang langai hpe laika buk langai shagun ya ga ai. Shi bai shana wa ai lam gaw; dai laika buk du ai hte marai 7 ram jawm kashun ai majaw, galoi je mat ai. Shi pyi kalang ta n lu hti ai. (5) ya la nna she hti ra mat ai lam shana wa ai.

Jinghpaw Wunpawng Mungdan a Hpyen Dap ni hte Hpyen Du shalat jawng ma ni, sharing sara ni …
Laika kut nga ma ai.

Laika kut ai ngu ai gaw kani/ya-hpyen kut zawn sha hkam sha yak ai.

Grau nna gaw hpyen hte seng ai laika buk ni, zai ladat hte seng ai laika buk ni, sut masa, mung masa hte seng ai laika buk ni madi shadaw lu hkra shakut sa wa na matu saw lajin mayu ai.

Ya hkyak hkyak gaw, English laika hte sha ka da ai laika buk ni hpe yawng lu hti na matu n jin shi na re majaw, Myen laika, Jinghpaw laika hte ka da ai laika buk ni she grau manu na re.

Manang ni e,
Anhte gaw tinang a Hpyen Du shalat jawng hpe West Point hpyen dakkasu zawn shingran ga ai rai yang, lai di ra ai aten, mahkrum madup law law re. 

 Hpyen Du Shalat Jawng (Sumla: Nbwi SAM)

Manang ni e,
Anhte a Hpyen dap, Hpyen Du shalat jawng hte sharin sara ni laika kut nga ai hpe hparan lawm ga! 

Anhte a Hpyen dap, Hpyen magam gun ai ni yawng a machye machyang htau li htau la grau jat wa hkra, madi shadaw garum ga!

Daini, hpawtni, htawm hpang, prat dingsa Karai jaw da ai anhte a Mungdan hpe makawp ai bunghku hpe grau ngang-kang hkra gawde ga!!!

Nlung bunghku mung shachyaw ga!
Makam bunghku mung grin u ga!
Hpaji bunghku mung ngang kang u ga!


 Dinghkrai ladat hte mung laika buk ni garum ga.
 Gara mungdan kaw na raitim, Laika buk, Alu gumhpraw jaw garum mayu ai ni nga yang nbwisam@yahoo.com de matut mahkai mai ai.
Lit ang ai ni hpe matut mahkai, shalai jaw nhtawm, nau nna ai aten hta, alu jaw ai ni hte hkap la ai ni ading tawk matut mahkai lu na mahkrun (panel) hpaw lu hkra lajang la ga.

Nbwi SAM