21 March, 2010

Ginhtawng Shingni ... Yungwi Sumpyi

2010 ning March shata 21 ya

Mana March 20, hta gaw Dap Kawng nawku jawng kaw Ginhtawng Shingni ... Yungwi Sumpyi ngu ai Nu Num ni a mahkawn shingjawng poi de sa ai. Stage hpe hkrang shala da ai gaw grai tsawm ai re. Nbwisam gaw grai ra mat ai.

Kawa hpe waw nhtawm me, kata kaw wan pu ni bang da na galaw da ai. Made in Kachin jet jet nan rai sai law. Gara hpan re ngu gaw lawu de na sumla hte maren re.

Jahtum na sumla gaw nbwisam dung ai shara re majaw kachyi sha law galaw da na re. Dai kaw yu ai hte gaw hpa galaw ai re hpe soi sam mu lu sa na re. Shanwg nnan galaw ga ai re majaw, hkrak n hkrak pyi n chye shi ai. Myit mung loi kahpra taw ai le.

Dap Kawng Buga Hkalup hpung hta hpung lawk 10 nga ai. Dai hpung lawk langai kaw na Nu Num langai hku nna shang shingjawng ai re.

Hpawng hpaw akyu hpyi ngut ai hpang gaw lawu de na yungwi ninghkring ni gaw mahkawn buk 2 hpra mahkawn ma ai. Kalang ta gaw n re. Shingjawng poi lapran hkan matep na shangwi shapyaw ya ai re.

Bawm Win
Kareng Kai Din
Hkapra Hkun Awng gaw buk 3 mahkawn nu ai.
Nahpaw Htu San
Minzai Lum Naw
Dinghkang Lu Awn
Jumzang Hkawng Naw

Mahkawn shingjawng ai hta gaw Lawk 8 kaw na Kanu kana jan gaw No. 1 lu mat ai re.

Jinghpaw ni a yungwi generation gaw du na ban 3 ram du hkra gaw tsep kawp n tsang ra sai.
Raitim mung, hpaji hte seng ai lam ni hte masha atsam shaw let galaw ai amu bungli ni hkan e gaw grai naw shakut ra ai lam mu lu ai.

0 comments: