17 July, 2010

Laiza de sa ai.

2010 ning July shata 17 ya


July 16 ya shana maga de Laiza de sa ai. Myitkyina Ba-la-min-htin mahkrai lai ai hte ngai na myi hta mu lu ai gaw ... Lamu ga sha re.

Re, Lamu ga ni.

LAMU GA !

Jinghpaw mung hta lamu ga ni grai nga ai looooo !
Wunpawng myu sha ni e,
Madu la marit. Madu la marit. Nanhte n nga yang kadai madu na?

11 July, 2010

Dum ai.

2010 ning July shata 11 ya

Hkum hkrang gaw bai du wa ai.
Salum gaw ngam da sai.

Sichuan simai ni
jap ai, hawm ai.
Machyang si law ai. Majap law ai.

Na sumsai myiman ni
salum sai ni hkring ai.
Nsa sa shut ai.
Shawng lam a matu myit n-gun jaw nga ai.

Dwi sau pyaw ngawn ai na a nsen
yup rawt ai hte shawng nnan na mayu ai.

Dum ai.
Dum ai.
Dum ai yaw.

10 July, 2010

Hpa baw ka ra na kun?

Blog ka na shakut ai.

Proxy ni, btunnel ni kaw na shalai ai.

Hpaw sai. Lu hpaw sai.
Sign in galaw ai. Connection hten mat ai.

Bai shakut! Sign in galaw., ka dat sai, Publish galaw ai.
N lu ai.

Ka sai,. ka ai.

N mai mara ai.

Myit htum ai. hpa baw ka ra na pyi n chye mat sai.