26 August, 2010

Gmail kaw na phone shaga ga.

2010 ning August shata 26 ya

Gmail hpaw ai hte shawoi n mu ga ai Phone shaga na matu kumla mu wa ai.
Hpa wa mi kun ngu na install galaw ngut ai hpang madu a phone de bai shaga yu ai wa, mai ai oi.
Gumhpraw gara hku jaw ra ai re gaw n chye sa.
US hte Canada gaw 2010 ning na matu FREE da.
Shaga yu, madu na phone ngoi pru wa yang kabu rai nhtawm nga taw ai. ;)

Miwa phone, myen phone gaw chyam yu sai.
Jinghpaw phone sha n lu chyam shi ai re. :)

22 August, 2010

http://namkawn.blogspot.com

2010 ning August shata 23 ya

Blog langai mi shachyen ya mayu ai.

Dai blog hta nam kawn hte seng ai lam ni madung ka ai blog re.
Anhte a buga ginra lam ni, hpun maling hte seng ai lam ni hpe ka ai blog re.

Myit lawm hpa re hta n-ga anhte ni yawng hti nan hti yu ging ai blog re.
Matut manoi ka na matu blog madu hpe mung hpyi shawn mayu ai.
Anhte Jinghpaw Blogger wuhpawng kaw na mung kabu gara hkap tau la ga law.


http://namkawn.blogspot.com

Sa du shachyen la ga law.

http://namkawn.blogspot.com

2010 ning August shata 23 ya

Blog langai mi shachyen ya mayu ai.

Dai blog hta nam kawn hte seng ai lam ni madung ka ai blog re.
Anhte a buga ginra lam ni, hpun maling hte seng ai lam ni hpe ka ai blog re.

Myit lawm hpa re hta n-ga anhte ni yawng hti nan hti yu ging ai blog re.
Matut manoi ka na matu blog madu hpe mung hpyi shawn mayu ai.
Anhte Jinghpaw Blogger wuhpawng kaw na mung kabu gara hkap tau la ga law.


http://namkawn.blogspot.com

Sa du shachyen la ga law.

17 August, 2010

Marang si ni a npu e gumhtawn nga ai salum lahkawng

2010 ning August shata 16 ya

Marang kapya taw ai kaw na marang si ni grai kaba wa ai.
rung rung rang rang htu bang wa ai marang si ni a npu e ...

Nye salum aging agang gumhtawn taw ai le
Ja hta manu dan ai shi a mahtai gasi

Pru hkyen zim hkyen
kahpra hkyen kabu hkyen

Mahkrum madup n nga ai masha lahkawng i?
Mahkrum madup law sai masha lahkawng i?

A dip a rip roi sha hkrum ai kaw na kaba wa ai ma kasha re majaw kun?
Aru ara matsan shayen hkrung grin gan-ga wa ai ma kasha re majaw kun?

Ngai ala nga ai ... la nga ai ...

Shi a salun na pru wa ai gasi ...
Ngai mung tsawra ai le ...

Karai e, grai chyeju dum ai, Chyeju dum dik sai.

Hkawn e,
Nang hpe mung grai chyeju dum ai.

Hkawn e,
Nang hpe mung ngai grai tsawra nngai.

03 August, 2010

Ngwi pyaw ai shangai nhtoi rai u ga MPA

2010 ning August shata 3 ya


MPA gun hkawm nga ai.


Dai nampan langai
shi a myiman hta
di hkyen hkrat hkyen noi nga ...
hkrat hkyen yang bai shalun
di hkyen yang bai matut
sumsai nampan
shi gun hkawm ai.

Dai myit masin langai
shi a kraw hta
run hkyen hkrat hkyen
run hkyen yang bai awai
hkrat hkyen yang bai shaja
marai rawng ai myit
shi gun hkawm ai.

Dai laikyang langai
shi a shamu shamawt lam hta
malap hkyen shalai hkyen
malap hkyen yang bai shadum
shalai hkyen yang bai shahprang
kup tsup ai lai kyang
shi gun hkawm nga ai.

Dai myit langai
shi a salum hta
kadun hkyen n chye masu su hkyen
kadun hkyen yang bai gang shaw
n chye masu su hkyen yang shi hkum shi bai shadum
shi a dinghkrai galu ai myit
shi gun hkawm nga ai.

Dai yaw shada ai lam langai
shi a bawnu hta
mat hkyen si hkyen
mat hkyen yang bai sawk
si hkyen yang bai asak matut
Myu hte Mungdan a matu
shi gun hkawm nga ai.