25 August, 2009

Myitkyina Ginwang Gawdin Shingjawng Poi hpang sai.

25 August 2009

Myitkyina ginwang kata na nawku hpung ni shang lawm ai gawdin ninggang kashun ai poi hpang sai re.

17 August 2009 shaloi gaw, hpaw poi lamang re. Dap Kawng hte Jam Ga hte shingjawng ginsup ma ai. Dap Kawng 2 : 5 Jam Ga mahtai hte Jam Ga ni dang mat sai re.

24 August 2009 hta gaw Du mare hte Man Hkring ginsup ai hta Du mare ni 3:1 hte dang la sai re.

Daini, 25 ya shani hta gaw Geis (Mare Hpung) hte Jan Mai Kawng ni shingjawng na re. Ya; hkying 3:11 PM rai sai. 4 PM hta ginsup na re. Dai majaw, daina maga de she kadai dang ai hte, gawdin lamang ni hpe matut blog sa na.

2:30 PM kaw na blog na matu net hpaw taw ai wa, ya she lu ka ai. Myit she ba mat sai. Huuu...

Wa Karai Kasang e, Anhte Geis gawdin hpung ni awng padang lu u ga. :D

0 comments: