12 February, 2009

Computer hte Sinat ... Jahtum daw

12 February 2009

 
Sumla: Ryan Libre


Shana tup manang ni hpe laika ka ai. Manang ni ngu ai gaw Myen mung ting na re. Gumsan Awng hta kanawn manang wa nau n law tim, laika manang (Pen friend or Panpal) ngu ai manang ni gaw grai law nga ai. Shani shagu laika sa ai rung de du ai re. Laika sa ai rung kaw na num ni pyi, nang gaw wut dek nta pyi mai shachyawm sai yaw nga shala ma ai. Shi Kanu mung dai zawn tsun ai. Laika langai sa yang dazik shakap ra ai gaw lap 7 re majaw, gumhpraw hku gaw lap 10 ang ai.

Shana tup n lu yup ai. Yupra ntsa o ra de gayin, ndai de sit re hte rai taw ai. Wan hkret hkret na wan shadaw nan dat, laika hti dat, bai galeng dat hte n ji n mu rai bu nga ai. Shana shagu dai zawn hte bat mi daram shalai kau sai. N lu dawdan hkraw ai.

Dai bat mi laman, shani hta gaw Tu hte rau gat shang yang, namti, nbrawyang, mayan, nawng nang ni hte laga shara law law wa sa na jahpan sa la ai.


*****    ******    ******

N mai yup ai. Myit ai. Myit ai. Sumru ai. Laika pa kaw ka jahkrat ai.
"Ngai si na hkrit ai i?" Ngai Du jawng sa yang kaja na i?
Dai de sa na hpa baw lu galaw na? Shinggan kaw nga na hpa baw lu galaw na?
Nu hte kanau hpe mung yu ra nga ai.
Nang myu hpe n tsaw ai i?
Dai hta myu tsaw myit ngu ai hpa ta?
Majan poi gasat jang she myu hpe tsaw ra makawp maga ai i?
Ngai shanglawt de shang mat jang Nu hte kanau hpe kadai yu na?
Shadang sha alat ngai langai sha nga ai.

Myit sumru ai lam ni yawng gaw mahtai atsawm n pru ai sha nhtoi de chyu du mat ai shana law law rai nga ai.

Jahtum de gaw, ndai ga san lahkawng hpe sha Gumsan Awng laika pa kaw ka jahkrat na madu hkum madu san sai re.

SINAT HPAI LET MYU TSAW NA I?
COMPUTER HTE MYU TSAW NA I?

*****    ******    ******

"Awng, nang ya gara hku myit da sai rai?"
"Ngai daina naw myit na re Ah Nu." Gumsan Awng Kanu hpe bai tsun let, hkrut ra ai palawng ni hpe sha sawp bawp hte anut kashin nga ai.

Labu Palawng ni hpe baw taw let, jawng lung ten dem da ai sumla ni hpe marit maroi bai yu nga ai. Dum ai. Grau nna gaw dakkasu jawng de hpaw ai ten kaw na arau sa ai manang 3 hpe ma grau dum ai. Grau nna gaw shayi sha langai hpe rai nga ai.

Gumsan Awng a shingran hta na shayi sha re. Salum a shayi ma rai nga ai.

Dai hte rau, Wara Bum ntsa hta lamu she chying hkra ngoi kadu nga ai Jawngma ni a nsen hpe ma bai shingran mu wa ai. Ningpawt ninghpang hpyen hpaji hte ramma ni chye ging ai lam, shanglawt a masa mung gat hkai let hpaw ai lamang rai nga ai. Amyu sha lamyan hpe ma sharin ya ai majaw grai akyu rawng nga ai. EEDY ngu ai mying hte re. 45 ya sharin ai lamang hta 20 ya daram hpang hkrat tim, Gumsan Awng hpaji grai lu la ai shara rai nga ai.

Kalang ta mung, nam mare kahtawng shara shagu hkan na Jinghpaw ma ni hpe Computer sharin ya taw ai Gumsan Awng a shingran hpe ma mu wa ai. Computer ngu ai Type writer hte TV ginchyum da ai re ngu na myi hta mu hkra tsun sang lang ra ai mung mayak amyu mi rai nga ai.

Gumsan Awng a salum hpe hkra ai mahkawn langai ngoi pru wa ai. Kanau hpaw dat sam ai. Ah Tang ka ai "Ngai Jawng sara" ngu ai mahkawn re.
N dawdan gwi, ung ang taw ai masin hpe n-gun da ting nhtawm, Gumsan Awng langai dawdan dat sai.

***** ***** *****

"Tu, Ngai nang hte rau Woi chyai bum de ya n lu hkan sai. Lani mi na aten masa htuk jang gaw dai de sa wa na re. Sa chyai ai mi rai rai, sa du shang lawm ai mi rai rai, ngai sa wa na."
"Aw..." Mau mat ai myiman hte Tu gaw bai htan ai.

"Ngai hpawtde Mungywa de janmau sa la sa na. Dai ngut jang Yangung de yu na Computer sa sharin na re."

Jahkring mi daram yawng zim mat nga ai.

"Ngai nang hpe grai myit mada let sa shaga wa ai. Ahkang lu ai 14 ya kaw na 11 ya ting ram nang hpe sha shani shagu sa shaga ai." "Ya nang grau kaja na matu dawdan ai re ngu kam ai."

"Tu e, jai lang ai ladat hte hkawm sa ai hkrunlam n bung tim, pandung bung ai majaw nau nna ai aten hta bai hkrum na re ngu kam ai."

***** ***** *****

Pru na matu ri ri rai sai Santawda wangleng taw marawn hkrai marawn!
Yawng hpe shakram kau da let, janmau sa la na Mungywa de yu hkrat wa sai.

Buga hpe shakram kau tim, Buga hpe tsawra ai mung tsaw myu tsaw myi ni hpe gaw Gumsan Awng a salum hta atsawm zing let la mat ai.

Gumsan Awng a kraw kata hta...

Mung tsaw, myu tsaw myit hte Jinghpaw ngu ai kumla hpe nang hpe shakram let shingdu tawn kau da na n re. Ngai gara de mi sa sa nye salum hta bang mat ai lam chye na ya rit.

Mungdan e... ... ...

(Ndai laika hti pyaw na ngu n shadu ai. Hti ngut ya sai myit su hpe chyeju kaba sai.)

0 comments: