05 September, 2009

Majan + Mabyin = Mahtai

5 September 2009

Aten ni hpe lawan ai hku shalai kau mayu ai.
Mahtai langai hpe ala dingda taw ai wa, grai pu taw sai.

Apu apa atsu atsa re ai.
Nshu nshang kaju galim ayak ahkak hkam sha taw ai.

Hpa mi byin byin, Karai Kasang e, anhte hpe hkum kabai da et!

Nang Wa lata da hkrum sai Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni hpe matsan dum rit.

Mungdan ngu ai shaman chyeju, tut nawng ngang grin ai sali wunli jaw ya rit. Mungkan ntsa Nang Wa hpung shingkang dan dawng wa na lam hta anhte Myu Wunpawng sha ni hpe mung jai lang rit.

Gasat ai majan shagu mung, Nang Wa bau sin makawp maga ya rit. Padang dip lu ai amyu tai shangun rit.

Wa Karai e, Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni hpe roi rip ai, dagam dala ai, zingri zingrat ai amyu ni, manu mana bai roi rip hkrum u ga, dagam dala hkrum u ga, zingri zingrat hkrum u ga.

0 comments: