22 September, 2009

Ramma ni lang taw nga ai gasi nnan ni

22 September 2009

Ya na Ramma ni lang taw ai gasi nnan ni nkau re. Shara shagu lang ai kun gaw n chye ai. Dap Kawng Ramma ni, Geis Ramma ni gaw grai lang ma ai.

TTMY - Tawk To Mae Ya ေတာက္တိုမယ္ရ
WWDD -  Wam Wam Dam Dam
Studio - Si Htu Di Yu (Shat gawk shang, shat shadu ang ai hpe tsun ai re.)

Ndai kaw naw ram na. Ndai bat hta gasi nnan ni bai sharin da nna blog kaw bai mara ya na re.

0 comments: